Przejdź do treści

Klauzula inf. dot. badania wody

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(BADANIE WODY)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski.

 1. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem: inspektor.rodo@naticom.pl
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie badań wody.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z wewnętrznych uregulowań, tj. przez 5 lat.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy.
 8. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
Czas wytworzenia informacji:
2018-08-30 12:44:20
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Sokołów Podlaski
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2018-08-30 12:44:20
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Sokołów Podlaski